Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 1. Radek Fojtík, IČ: 00939871 (není plátce DPH), Dukelských hrdinů 7, PSČ 690 02 Břeclav, (dále též jen „prodejce“, nebo ,, capforyou.cz“) je online prodejcem textilního zboží, a výrobce plastových štítků (dále jen „zboží“) v internetovém obchodně provozovaném prodejcem na internetové adrese www.capforyou.cz.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem a zákazníkem výlučně při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. III. V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.
 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).
 5. Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

 1. Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje Radek Fojtík (capforyou.cz) jako prodávající a na druhé straně zákazník jako kupující.
 2. Prodejce (Radek Fojtík / capforyou.cz) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.
 3. Zákazník:
  1. Zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.
  2. Zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.
 4. Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (přijetím objednávky ze strany prodejce). Od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Po provedení objednávky zákazník obdrží jako email s potvrzením o přijetí objednávky.
 5. Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji prodejcem na jeho internetových stránkách www.capforyou.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

3. Informace o uzavřené kupní smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

 1. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.capforyou.cz.
 3. Pro konkrétní objednávku kupujícího platí výlučně všeobecné obchodní podmínky v jejich znění platném k datu objednávky.  

4. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.capforyou.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

5. Osobní zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek zákazníka zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodejcem doručením potvrzení objednávky ze strany prodejce  zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
 2. Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce www.capforyou.cz.
 3. Webové rozhraní internetového obchodu prodejce obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Cena zboží je vždy konečná a je uvedena včetně všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodejce (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodejce není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodejce nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

7. Objednávka a kupní smlouva

 1. Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce www.capforyou.cz.
 2. Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Přidat do košíku“ nebo „Do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodejce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech spojených s dodáním zboží, kontaktní údaje zákazníka, doručovací adresu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky a odkaz na informace o zpracování osobních údajů (dále jen „objednávka“). Před odesláním objednávky prodejci je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a se zásadami pro zpracování osobních údajů. Prodejce je vždy oprávněn požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.
 3. Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje identifikační a kontaktní údaje stran, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín dodání zboží, dohodnutý způsob placení.
 4. Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodejce zákazníkovi, a to elektronickou poštou, na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu zákazníka nebo v objednávce.
 5. Zákazník bere na vědomí, že prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodejci, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat, nebo nemůže prodejce zajistit výrobu v dostatečném množství.
 6. Kupní smlouvou se prodejce zavazuje, že zákazníkovi odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a zákazník se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodejci kupní cenu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží nebo s placením kupní ceny, může prodejce věc uchovat a následně požadovat účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.
 7. Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webové stránce prodejce zde www.capforyou.cz.
 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodejcem nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora zákazníka.
 9. Zánik objednávky:
  1. Zákazník bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodejce je vázána na skladové zásoby a prodejce tudíž dostupnost zboží negarantuje.
  2. Prodejce má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, a to do okamžiku odeslání potvrzení objednávky elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.
  3. Prodejce má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, nebo pokud prodejce zjistí, že zboží již není možné dodat v množství a kvalitě požadované kupujícím (např. požadovaná velikost, barva atd.)
  4. Prodejce má právo odstoupit od objednávky i v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení počtu číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodejce bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodejce.

8. Předání a převzetí zboží

 1. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodejce po prověření stavu skladových zásob. To platí i v případě, že v internetovém obchodě prodejce je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodejce dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob.
 2. Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou přepravce, kterého si zvolí zákazník v objednávkovém formuláři z nabízených možností. Zákazník je povinen objednané zboží při dodání převzít, nejsou-li dány důvody pro nepřevzetí zboží.
 3. Prodejce doručuje zboží prostřednictvím vybraného přepravce kupujícím v objednávkovém formuláři. Místem dodání zboží je místo takto označené zákazníkem  v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránícím jej před poškozením v průběhu dodání. Jakmile předá prodejce zboží přepravci k přepravě, informuje o tom zákazníka elektronickou poštou zasláním oznámení na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.
 4. Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku zákazník. O přesné výši těchto nákladů je zákazník při vyplňování objednávkového formuláře informován.
 5. Zákazník je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku zboží od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zboží zasílaná prostřednictvím přepravce známky zjevného poškození, je zákazník povinen převzetí zásilky zboží odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka zboží byla zákazníkovi doručena nepoškozená.
 6. Zákazník je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky zboží, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky zboží, aby tím umožnil prodejci bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li zákazník prodejce o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.
 7. V případě nevyzvednutí zásilky zboží zákazníkem si prodejce vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu zásilky zboží o další poštovné při případném opětovném zaslání zásilky zboží.
 8. Výhrada vlastnického práva – Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží a převzetím zboží, kdy rozhodující je poslední z těchto dvou okamžiků.

9. Cena a platební podmínky

 1. Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Zobrazovaná cena je konečná. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce a jejím potvrzení  a na faktuře přiložené ke zboží. Cena může být zákazníkem uhrazena pouze způsoby a za podmínek, které jsou nabízeny při objednávce v kroku „Doprava a platba“.
 2. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši.
 3. K ceně objednaného zboží  budou připočteny náklady za doručení a způsob platby objednaného zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky nebo Slovenska a v závislosti na způsobu zvolené platby.

10. Odstoupení od smluvního vztahu

 1. Prodejce je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  1. Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě, přičemž za písemnou formu se považuje i emailová forma.
 2. Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  1. V případě hrubého porušení povinností prodejce plynoucích z uzavřené smlouvy.
  2. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 4. Zákazník v případě odstoupení od smlouvy podle bodu 9. II, písm. a) a b) může zboží vrátit buď prostřednictvím zaslání poštovního balíku na adresu Radek Fojtík, capforyou.cz, Dukelských hrdinů 7, 690 02 Břeclav (Ne na dobírku! Dobírkový balík prodejce zásadně nepřijímá!). Poštovné za vrácení balíku v tomto případě hradí zákazník, nikoliv prodejce, a to i v případě, že zákazník získal od prodejce doručení balíku na svou adresu zdarma. Druhou možností je osobní vrácení po předchozí domluvě, které je zdarma.
 5. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, je povinen prodejci zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodejce obdržel, a to na své náklady. Zboží je zákazník povinen vrátit úplné, tj. včetně veškerého případného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, nepoužité bez známek opotřebení. Vrácené zboží smí být použito jen do té míry, aby se zákazník seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zákazník odpovídá prodejci za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodejce může uplatnit na zákazníkovi právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak zákazníkovi takto sníženou kupní cenu. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

11. Odpovědnost za vady a reklamace

 1. Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Prodejce odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn., prodejce zejména odpovídá za to, že zboží:
  1. Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy.
  2. Se hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  3. Odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
  4. Je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  5. Vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
 4. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na mechanické poškození zboží způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.
 5. Zákazník může uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi prodejcem a zákazníkem rozumí i emailová forma) a je třeba, aby uvedl číslo/název zboží a popsal vady zboží.
 6. Zákazník může uplatnit reklamaci i osobně po předchozí domluvě na adrese Dukelských hrdinů 7, 690 02 Břeclav. Při reklamaci zboží osobně se vyplní reklamační formulář na místě.
 7. Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 8. Má-li zboží vadu a lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Má-li zboží vadu, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 10. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
 11. Každý zákazník je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodejcem obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz.
 12. V případě, že se kupující a prodávající při reklamaci domluví, že si reklamované zboží kupující vyzvedne osobně, musí tak učinit do 30 dní od oznámení, že je reklamované zboží opraveno a připraveno k vyzvednutí. Oznámení bude zasláno písemně, tedy emailem a lhůta začne běžet ode dne zaslání oznámení.
 13. V případě, zpětného zaslání reklamovaného zboží kupujícímu dopravcem, bude kupujícímu zasláno písemné oznámení o zaslání reklamovaného zboží, písemně se rozumí i email. Prodávající se vynasnaží domluvit s kupujícím nejvhodnější způsob dopravy, aby byl kupující schopen převzít zásilku. Jakmile si prodávající a kupující domluví způsob přepravy reklamovaného zboží, je kupující povinen zásilku převzít. V případě nepřevzetí zásilky a vrácení doručovací službou zpět k prodávajícímu, je následné zaslání zásilky zpoplatněno a cena je navýšena o další poplatek za dopravu. První zaslání reklamovaného zboží od prodávajícího kupujícímu platí prodávající.

12. Vrácení peněz a zboží

 1. Při nákupu přes internetový obchod může zákazník zboží do 14 dnů od jeho převzetí vrátit bez udání důvodů.
 2. V případě, že zákazník požaduje vrácení peněz osobně, je nutné vracet zboží se všemi dodanými náležitostmi a přiloženou kopií faktury.
 3. V případě, že zákazník zboží zasílá k vrácení prostřednictvím zásilky (tedy Česká pošta, PPL, DPD atd.), je nutné vracet zboží se všemi náležitostmi a k zásilce přiložit kopii faktury, na kterou je připsáno číslo účtu, na který chce zákazník peníze vrátit. V žádném případě není možné zboží zaslat prodejci zpět na dobírku. Zákazník je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodejci nedošlo k jeho poškození.
 4. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, vrátí mu prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od zákazníka na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodejce vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud tím zákazníkovi nevzniknou další náklady. Prodejce však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než zákazník předá zboží prodejci nebo hodnověrně prokáže, že zboží prodejci řádně odeslal. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce zákazníkovi náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. V případě snížení hodnoty vráceného zboží bude postupováno dle bodu 9. IV.
 6. V souladu s ust. § 1820 odst. 1. písm. g) občanského zákoníku si v případě odstoupení od smlouvy nebo výměně zboží ve lhůtě 14 dnů podle odst. 9. I. hradí vzniklé náklady na vrácení zboží zákazník sám.
 7. V případě vrácení peněz za zboží, které již nebylo skladem, je lhůta vrácení peněz nejpozději do 14 dnů.
 8. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodejcem a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

13. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Platforma ADR - Zákazník má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce („ČOI“) jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 2. Platforma ODR - Zákazník má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné od 9. 4. 2020